VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, het aanmaken van uw profiel, wat betekent dat wij alle nodige gegevens zullen verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door een externe partij (“assessment”) omvatten.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing u niet aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook bewaren gedurende een welbepaalde periode, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang d.w.z. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen, wat ons eveneens in uw belang lijkt (of alleszins weegt dit niet op tegen ons belang). Het bijhouden van uw gegevens gedurende een welbepaalde periode om u te contacteren in geval van toekomstige opportuniteiten kadert ook binnen ons gerechtvaardigd belang.

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons bezorgt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

U kan solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website.

Ik het kader van onze rekruterings- en selectieprocedure kan de verwerking van persoonsgegevens verder omvatten:

  • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres...);
  • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,...);
  • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt;
  • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten,... ) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
  • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen,... );
  • talenkennis;
  • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
  • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
  • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
  • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende één jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven besproken werden.